مرور رده

فیزیک

فیزیک علمی است که به بنیان هستی می‌پردازد. در فیزیک ما با بنیادی‌ترین اجزای سازنده عالم سر و کار داریم. فیزیک علم شناخت طبیعت است. ما در این بخش به مقالات و مطالب مربوط به علم فیزیک می‌پردازیم.

سرمنشاء فضا و زمان

فضا و زمان را می‌توان از واقعیتی بنیادی‌تر استنباط کرد. درک ماهیت بنیادی فضا- زمان می‌تواند ما را به هدف نهایی فیزیک یعنی گرانش کوانتومی نزدیک کند.
go2top