1. صفحه نخست
  2. کرمچاله،گرانش،نیروهای بنیادی،مکانیک کوانتومی،نسبیت عام،اینشتین،نظریه ریسمان،ماشین زمان

Tag: کرمچاله،گرانش،نیروهای بنیادی،مکانیک کوانتومی،نسبیت عام،اینشتین،نظریه ریسمان،ماشین زمان

کرم‌چاله‌های کیهانی ممکن است واقعا وجود داشته باشند

نظریه نسبیت عام اینشتین روش تفکر ما درباره مفاهیم بنیادی در فیزیک از قبیل فضا و زمان را عمیقا تغییر داد. اما معماهایی ژرف را باقی گذاشت. یکی از آن‌ها سیاه‌چاله‌ها بود، که بدون چون…