به نظر غیر منطقی می‌رسد اما بهترین مدل ریاضیاتی ما برای توصیف آگاهی ممکن است دلالت بر این داشته باشد که همه چیز دارای آگاهی است. این ایده که همه موجودات جاندار و غیر جاندار دارای نوعی از آگاهی هستند شاید به نظر نامعقول و غیر علمی برسد. اما گروهی...