مرگ چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید حیات را بشناسیم. اما چه زمان می‌گوییم موجودی دارای حیات است؟ منشاء حیات چیست؟ این ویدئو را ببینید: