آیا برخورد یک جهان دیگر با جهان ما، قوانین فیزیکیِ جهان ما را تغییر خواهد داد؟ آیا در چنین برخوردی ما جان سالم به در خواهیم برد؟ آیا چنین برخوردی اصلا رخ داده است یا محتمل است در آینده رخ دهد؟ این ویدئو را ببینید: