معلوم شده است که سفر کردن در فضا می‌تواند مغز شما را تغییر دهد. از زمان ارسال انسان به فضا، محققان به دنبال بررسی این‌که چطور پرواز فضایی می‌تواند فیزیولوژی و سلامت انسان هستند. برای مثال، پژوهش پیش‌تازانه‌ی دوقلوها اثرات متعددی که فضا می‌تواند روی بدن ما یا حتی ژنتیک...