تصویری از کیهان نوزاد، مقدار دقیق ماده تاریک و انرژی تاریک در کیهان را افشاء می‌کند. در سال ۲۰۰۳ ، Chuck Bennet مقدار محتوای دقیق کیهان را دریافت. پس از آن، اغلب کیهان‌شناسان به این نتیجه رسیدند که محتوای کیهان بسیار بیش از آنچه به چشم می‌رسد است. مشاهدات حاصل...