تکینگی عریان (برهنه) مفهومی در نسبیت عام است که هنگامی رخ می‌دهد که تکینگی با یک افق رویداد احاطه نشده باشد و قابل مشاهده باشد. برخی فیزیکدانان معتقدند تکینگی عریان نمی‌تواند در طبیعت وجود داشته باشد اما برخی دیگر فکر می‌کنند در حالت‌هایی طبیعت می‌تواند دارای تکینگی عریان باشد. در...