سیاه‌چاله‌ها به تنهایی پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در طبیعت هستند و امروزه می‌دانیم که آن‌ها واقعی هستند. اما اگر سیاه‌چاله‌ای در حال چرخش باشد پدیده‌های بسیار عجیب‌تری مورد انتظار است. یکی از ویژگی‌هایی که سیاه‌چاله‌ها طبق قضیه بدون مو دارند، اسپین یا همان چرخش محوری است. این اسپین می‌تواند حاصل چرخش قبلی...