علیرغم شهرتشان به تاریک بودن، ممکن است دو سیاه‌چاله با نمایش یک نور کیهانی خاموش شوند. امواج گرانشی تابش شده از برخورد دو سیاه‌چاله ممکن است با یک درخشش نور همراه بوده باشد، چیزی که فیزیکدانان در ۲۵ ژوئن در نشریه Physical Review Letters گزارش کردند. این یک نتیجه شگفت‌انگیز...